This website uses Javascript
જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

પ્રકરણ નંબર
વિષય/મથાળું
ડોક્યુમેન્ટ નો પ્રકાર
પ્રકરણ નં.વિષય/મથાળુંડાઉનલોડ
પ્રસ્તાવના 1.pdf (194 KB)
અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા નિયામક કચેરીના કાર્યો અને ફરજો 2.pdf (314 KB)
કચેરીના અધિકારી અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો 3.pdf (280 KB)
કચેરીના કાર્યો કરવાના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફ્તરો 4.pdf (112 KB)
નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધિ જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત 5.pdf (144 KB)
કચેરીના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક 6.pdf (151 KB)
કચેરીના સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો 7.pdf (177 KB)
કચેરીના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ/પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક 8.pdf (99 KB)
કચેરીની નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્ય પદ્ધતિ 9.pdf (154 KB)
૧૦અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની મહિતી પુસ્તિકા (ડીરેક્ટરી) 10.pdf (853 KB)
૧૧કચેરી ખાતેના અધિકારીશ્રીઓ અને કર્મચારીઓની તા.૩૦/૪/૨૦૧૧ ની સ્થિતિની માહિતી દર્શાવતુ પત્રક 11.pdf (575 KB)
૧૨પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર 12.pdf (2 MB)
૧૩કચેરીના સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પદ્ધતિ 13.pdf (109 KB)
૧૪કચેરી દ્વારા અપાયેલ રાહત પરમીટ કે અધિકૃત પત્ર મેળવનારની વિગત 14.pdf (103 KB)
૧૫કચેરીના કાર્યો માટે નક્કી કરેલા ધોરણો 15.pdf (147 KB)
૧૬વિજાણું રૂપે આપવાની માહિતીની વિગતો 16.pdf (99 KB)
૧૭માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો 17.pdf (118 KB)
મુખ્ય લિંક પર જાઓ