જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

મુખ્ય કચેરી

કચેરીનું સરનામું

નિયામકશ્રી, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા કચેરી,
છંઠો માળ,બ્લોક નંબર : ૧૪,
સરદાર ભવન, નવું સચિવાલય
ગાંધીનગર

સંપર્ક અધિકારીશ્રીની માહિતી

શ્રી રંજીથ કુમાર જે,
ડાયરેક્ટર​

ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૪૮૬૨૫
ફેક્સ: ૦૭૯-૨૩૨૪૫૦૭૦
ઇમેઇલ: dire-cs-fcs@gujarat.gov.in

સ્થળ

મુખ્ય લિંક પર જાઓ