જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા નું અસરકારક સંચાલન
Read FAQRegister Complaintઅન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન : ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦

મુખ્ય કચેરી

કચેરીનું સરનામું

અન્ન, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહક બાબતો વિભાગ,
બ્લોક નં. ૧૪, છઠેા માળ,
નવા સચિવાલય, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ગુજરાત, ભારત

સંપર્ક અધિકારીશ્રીની માહિતી

શ્રી રંજીથ કુમાર જે,
ડાયરેક્ટર​
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૪૮૬૨૫
ફેક્સ: ૦૭૯-૨૩૨૪૫૦૭૦
ઇમેઇલ: dire-cs-fcs@gujarat.gov.in

શ્રી આર. કે. માલવિયા, સંયુક્ત નિયામકશ્રી
ફોન: ૦૭૯-૨૩૨૪૪૯૭૨
ફેક્સ: ૦૭૯-૨૩૨૪૫૦૭૦
ઇમેઇલ: jdfoodcs@gmail.com

શ્રી એચ. આર. પટેલ, નાયબ નિયામકશ્રી
ફોન: ૯૮૨૫૩૧૧૯૨૫
ફેક્સ: ૦૭૯-૨૩૨૩૩૯૪૦
ઇમેઇલ: -

સ્થળ

મુખ્ય લિંક પર જાઓ